معاونت تحقیقات و فناوری- لیست واحد های توسعه تحقیقات بالینی
لیست واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/11 | 
لیست واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه
شماره تماس تابت نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول واحدهای توسعه تحقیقات بالینی مستقر در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
۰۲۱۸۶۷۰۲۵۱۵ زیبا شجاعی فر
لینک مستقیم واحد شماره تماس ثابت نام و نام خانوادگی کارشناس  مسئول واحد نام واحد(بیمارستان)
https://fcrdc.iums.ac.ir/ ۰۲۱۸۲۱۴۱۷۹۵ خانم سیده فهیمه شجاعی فیروزگر
https://facrdu.iums.ac.ir/ ۰۲۱۴۰۵۵۶۴۳۴ خانم زهرا عباسی فیروزآبادی
https://rcrdc.iums.ac.ir/ ۰۲۱۶۶۵۵۴۷۸۵ خانم شیدا نوعی رسول اکرم (ص)
https://acrdc.iums.ac.ir/ ۰۲۱۵۵۶۳۲۲۷۷ خانم منصوره حسنلو محسنی اکبرآبادی
   https://aacrdc.iums.ac.ir ۰۲۱۲۳۰۴۶۲۵۳ خانم آذر محمدزاده سراب علی اصغر
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.47710.107988.fa
برگشت به اصل مطلب