معاونت تحقیقات و فناوری- معرفی مدیران
مدیران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/8 | 
دکتر احمد حرمتی
سمت: مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات
 

دکتر امید پورنیک
سمت :
مدیریت توسعه و فن آوری سلامت

 

دکتر شهرام صدقی ایلخانلار
سمت: مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
 

دکتر مرتضی ناصر بخت
سمت: مدیریت هماهنگی مراکز تحقیقاتی

 

دکتر سعید آقاجانی
سمت: سرپرست گروه پایش و ارزیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه

 

دکتر داود احمدوند
سمت: رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه
 

دکتر فرهاد بارانی
سمت: رییس گروه دفتر ارتباط با صنعت و جامعه 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.26803.50071.fa
برگشت به اصل مطلب