معاونت تحقیقات و فناوری- امور مالی
امور مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
امور مالی معاونت تحقیقات و فناوری 

سرپرست امور مالی: آقای صفری سادات محله                     تلفن: ۸۶۷۰۲۵۲۹

کارشناسان مالی معاونت تحقیقات و فناوری 

   خانم وطن پرست     تلفن: ۸۶۷۰۲۵۵۶  
 خانم غلامی              تلفن: ۸۶۷۰۲۵۵۰
 خانم ابن قاسم        تلفن: ۸۶۷۰۲۵۶۰
 خانم شکیبا             تلفن: ۸۶۷۰۲۵۱۶

کارشناس امین اموال معاونت تحقیقات و فناوری 

خانم رحمانی          تلفن: ۸۶۷۰۲۵۱۶
سید حسن موسوی طباطبائی    تلفن: ۸۶۷۰۲۵۳۶

بزرگراه همت - دانشگاه علوم پزشکی ایران - ستاد مرکزی - طبقه ۵ - اتاق ۵۳۶

نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.13624.48614.fa
برگشت به اصل مطلب