معاونت تحقیقات و فناوری- کارپرداز
کارپرداز معاونت تحقیقات و فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

کارپرداز

آقای امیرعلی خادمیان      تلفن : ۸۶۷۰۲۵۶۷

کارشناسان 

آقای سید حسن موسوی طباطبائی   تلفن : ۸۶۷۰۲۵۳۶
آقای ابراهیم زاده     تلفن : ۸۶۷۰۲۵۶۶

 
تدارکات و خدمات (نقلیه)

آقای عاشوری  تلفن : ۸۶۷۰۲۵۵۸
 
بزرگراه همت - دانشگاه علوم پزشکی ایران - ستاد مرکزی - طبقه ۵ - اتاق ۵۳۶
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.13623.47720.fa
برگشت به اصل مطلب