معاونت تحقیقات و فناوری- سرپرست امور اداری
سرپرست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

سرپرست امور اداری معاونت تحقیقات و فناوری 

خانم منصوره اقبال                                  تلفن: 86702526

دانشگاه علوم پزشکی ایران - ساختمان ستاد مرکزی - طبقه 5 - اتاق 526

نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.13622.47715.fa
برگشت به اصل مطلب